Metody stosowane do unieszkodliwiania odpadków

Pod pojęciem odpadów rozumie się produkty uboczne powstające podczas działalności gospodarczej, czy bytowania człowieka, do których możemy zaliczyć zarówno ciała stałe, jak i ciecze oraz gazy. Jako odpady niebezpieczne określa się z kolei pojedyncze substancje niebezpieczne, bądź takie, które mogą mieć potencjalny charakter zagrażający życiu człowieka oraz innych organizmów żywych przez wzgląd na ich oddziaływanie i właściwości chemiczne, bądź fizyczne. Należy dowiedzieć się zatem w jaki sposób należycie gospodarować tego typu odpadami.

Odpady – metody ich unieszkodliwiania

utylizacja odpadów niebezpiecznychUtylizacja odpadów niebezpiecznych oraz jej wybór muszą być dokładnie przemyślane ze względu na ich niekorzystne działanie na wszystkie sfery środowiska naturalnego. Nie ma jednej metody, która pozwoliłaby na unieszkodliwienie wszystkich grup odpadów, więc należy je selekcjonować. Właściwości substancji decydują zatem o sposobie ich traktowania. Do sposobów unieszkodliwiania odpadów należą przede wszystkim metody fizykochemiczne, biologiczne, termiczne, a także przekształcanie odpadów do postaci surowców, z których powstały, czyli pierwotnej lub wtórnej. Istnieją następujące metody wykorzystywane przy utylizacji odpadów niebezpiecznych: odzyskiwanie, spalanie, obróbka fizykochemiczna, bądź biologiczna, zestalanie oraz kształtowanie terenu po uprzednim związaniu chemicznym, bądź neutralizacji. Przy doborze odpowiedniego sposobu należy kierować się przede wszystkim racjonalnym gospodarowaniem odpadami, które uwzględnia niekorzystny wpływ na środowisko, a także czynniki ekonomiczne i pozwala tym samym ograniczyć w zdecydowanym stopniu negatywny wpływ na naszą planetę. W parze ze spełnieniem wymogów dotyczących zakładów, w których następuje takie przetwarzanie odpadów, idą także wysokie koszty. Jednak warunki, które muszą być spełnione w takich zakładach są ściśle przestrzegane i kontrolowane. 

Odpady niebezpieczne muszą zatem być przetwarzane i unieszkodliwiane we właściwie dobrany dla nich sposób. Stanowią one niebezpieczeństwo zarówno dla powietrza (gazy), wody jak i gleby (ciecze i ciała stałe), a więc wszystkich składowych środowiska naturalnego. Niezwykle ważne jest także ich odpowiednie składowanie poprzedzone selekcją, ponieważ potem pozwala to na zachowanie bezpieczeństwa łącząc odpady z odpowiednim systemem utylizacji. Wszystkie możliwe zaniechania stanowią poważne zagrożenie dla całej fauny i flory istniejącej na świecie.